………………………………………………
(miejscowość, data)

 

……………………………………………..

(imię i nazwisko konsumenta)

 

……………………………………………..

(adres)

 

……………………………………………..

(adres e-mail)

 

……………………………………………..

(numer telefonu)

 

……………………………………………..

(numer zamówienia)

 

……………………………………………..

(data odbioru zamówienia)
 

ENS Agnieszka Zalewska

80-506 Gdańsk, ul. Dworska 33B/10

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam niniejszym, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących przedmiotów:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proszę o zwrot zapłaconej należności na rachunek bankowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………………

(czytelny podpis)

 

formularz als PDF (335KB) do ściągnięcia