REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ POCZYTNE.PL

 

Księgarnia  internetowa poczytne.pl, działająca pod adresem www.poczytne.pl, prowadzona jest przez „ENS Agnieszka Zalewska” z siedzibą i pod adresem: ul. Staffa 2, 83-110 Tczew, NIP: 593-235-54-25, adres e-mail: info@poczytne.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży na odległość książek oraz innych towarów przez księgarnię internetową poczytne.pl.
 2. Zawieranie umów sprzedaży możliwe jest po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w księgarni internetowej poczytne.pl
 3. Oferta księgarni internetowej poczytne.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski realizowane są na podstawie indywidualnych ustaleń, w tym dotyczących kosztów, sposobu płatności i wysyłki; w celu dokonania ustaleń należy skontaktować się z poczytne.pl poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”.
 4. Ceny podawane na stronie www.poczytne.pl są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich; wiążą strony w chwili złożenia zamówienia.
 5. pl oferuje do sprzedaży książki w postaci drukowanej.

 

§ 2 Warunki korzystania z księgarni

 1. Korzystanie z poczytne.pl w sposób optymalny możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do sieci Internet; przeglądarka Internet Explorer w wersji z czerwca 2017 lub nowszej; Firefox w wersji z czerwca 2017. lub nowszej; Chrome w wersji z czerwca 2017. lub nowszej; Opera w wersji z czerwca 2017. lub nowszej; Safari w wersji z czerwca 2017. lub nowszej; obsługa HTML5, CSS3 oraz JavaScript; rozdzielczość monitora 1024×768.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z poczytne.pl w sposób nie zakłócający osobom trzecim korzystania z serwisu, a nadto do niedostarczania treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem.

 

§ 3 Zawieranie umów

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy zarejestrować się w serwisie księgarni internetowej na stronie www.poczytne.pl, zalogować się, a następnie dokonać wyboru przedmiotów dostępnych w sprzedaży i złożyć zamówienie, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony z napisem „kupuję i płacę”. Do tego momentu kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych przedmiotów.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
 5. Wysłanie przez kupującego zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z poczytne.pl umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia kupującego do systemu informatycznego poczytne.pl, pod warunkiem zgodności zamówienia z regulaminem.
 7. Po zawarciu umowy kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie na adres e-mail, wskazany przy rejestracji.

 

§ 4 Płatności i dostawa

 1. Płatności za zakupione przedmioty kupujący może dokonać według swojego wyboru:
  1. gotówką przy odbiorze zamówionych przedmiotów (przesyłka za pobraniem);
  2. w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy 62 1050 1764 1000 0091 4882 3405 , przy czym brak wpływu należności na rachunek w terminie 14 dni od złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia;
  3. płatnością online z wykorzystaniem kanałów płatności, oferowanych przez serwis dotpay; ze szczegółowymi zasadami można zapoznać się na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.
 2. Dostawa zakupionych przedmiotów dokonywana jest:
  1. przesyłką ekonomiczną lub poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  2. przesyłką za pośrednictwem innego operatora pocztowego;
  3. przesyłką kurierską.
 3. Kupujący dokonuje wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. Koszt poszczególnych form dostawy uwidoczniony jest przy wskazaniu wyboru i doliczany jest do należnej od kupującego płatności.
 4. Zamówione przedmioty wysyłane są w ciągu trzech dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia (przy płatności za pobraniem) lub od zapłaty (przy płatności przelewem lub płatnością online). Zamówienia złożone po godz. 16 przechodzą do realizacji na kolejny dzień roboczy. Czas realizacji dostawy wysłanych przedmiotów uzależniony jest od wybranej formy dostawy, realizowanej przez podmioty zewnętrzne (Poczta Polska, inny operator pocztowy, kurier).
 5. Faktura VAT za zakupione przedmioty, po dokonaniu zaplaty wysyłana jest formie  e-faktury, na wskazany przez kupującego adres e-mail lub, nażyczenie Kupującego, w formie drukowanej.

 

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku wad fizycznych zakupionych przedmiotów lub ich niezgodności ze złożonym zamówieniem kupujący ma prawo złożyć reklamację pisemnie na adres pocztowy: ul. Staffa 2, 83-110 Tczew lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@poczytne.pl
 2. Reklamowane przedmioty należy odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura lub paragon) na adres poczytne.pl.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Kupujący zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wadliwe przedmioty zostaną wymienione na pozbawione wad.
 5. Jeśli z powodu wyczerpania nakładu odesłanie kupującemu przedmiotu wolnego od wad będzie niemożliwe, kupującemu zostaną zaoferowane do wyboru inne, dostępne pozycje lub nastąpi zwrot uiszczonej należności.

 

§ 6 Prawo odstąpienia

 1. Kupujący, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia przedmiotów w przypadku, gdy kupujący wybrał sposób dostarczenia przedmiotów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez poczytne.pl.
 2. 14-dniowy termin, określony w pkcie 1 powyżej, liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie przedmiotów. Datą wydania jest data odbioru przesyłki przez kupującego lub data jej doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie na adres pocztowy poczytne.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@poczytne.pl
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony poczytne.pl/odstapienie. Niezależnie od powyższego wzór oświadczenia każdorazowo dołączony jest do przesyłki z zakupionymi przedmiotami.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionych przedmiotów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu przedmiotów kupujący odpowiada za ich zniszczenie i uszkodzenie lub inne zmniejszenie ich wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności przedmiotów.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie dotyczy przedmiotów zawierających nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (folii), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. poczytne.pl niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu przedmiotów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci kupującemu uiszczoną kwotę obejmującą cenę przedmiotów oraz koszt przesyłki – z zastrzeżeniem, wynikającym z pkt. 1 powyżej.

 

§ 7 Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację zamówienia.
 2. Dane osobowe kupującego, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez kupującego zamówień;
  2. w celu rozpatrywania składanych przez kupującego reklamacji oraz zwrotu zakupionych przedmiotów w przypadku realizacji przez kupującego prawa odstąpienia od umowy;
  3. w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o poczytne.pl, ofercie i promocjach. Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
  4. w celach określonych w pkcie 3 poniżej.
 3. Dane osobowe osób korzystających z poczytne.pl, a nie będących kupującymi przetwarzane są w celu:
  1. dostosowania poczytne.pl do potrzeb ww. osób oraz kupujących;
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  4. tworzenia statystyk oglądalności poczytne.pl.
 4. Administratorem danych jest „ENS Agnieszka Zalewska” z siedzibą i pod adresem: ul. Staffa 2, 83-110 Tczew, NIP: 593-235-54-25. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych każdemu kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane kupujących lub innych osób, korzystającej z poczytne.pl i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i serwisu  w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli kupujący  lub inna osoba fizyczna korzystająca z poczytne.pl nie zachowa zasad bezpieczeństwa, w szczególności  nie  zachowując w poufności loginu i hasła do logowania w poczytne.pl.
 6. pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do logowania.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 roku.
 2. poczytne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.poczytne.pl. Zarejestrowani kupujący zostaną poinformowani o każdej zmianie regulaminu pocztą elektroniczną na wskazane przez nich adresy e-mail.
 3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. poczytne.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez kupującego.
 5. poczytne.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji kupującego, wynikające z przekazania przez kupującego błędnych danych.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy kupującym, a Agnieszką Zalewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ENS Agnieszka Zalewska” z siedzibą i pod adresem: ul. Staffa 2, 83-110 Tczew.
 7. Spory, powstałe w związku z zawarciem umowy sprzedaży, rozpoznawane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby poczytne.pl.